video's

Gelijke kansen in het onderwijs

De ChristenUnie vindt belangrijk dat er extra hulp komt bij onderwijs, stage en werk voor jongeren met een leerachterstand. Geen gelijke kansen in het onderwijs blijft voor ons een aandachtspunt. De ChristenUnie zal dan ook blijvend aandacht vragen voor een serieus onderwerp als het voorkomen van taal- en rekenachterstand. Er zijn teveel inwoners die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat laatste verdient de komende tijd extra aandacht. Ook het Taalhuis en zomerscholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om dit probleem te verminderen.

Verkeersontsluiting nieuwe wijk De Kade

De ChristenUnie heeft ja gezegd om het bestemmingsplan de Kade vast te stellen. Daardoor wordt de bouw mogelijk van 550 tot 600 woningen. Het doet ons deugd dat er, naast huizen in het duurdere segment, ook 30 procent sociale woningen worden gebouwd. Een besluit over de ontsluiting en verkeersafwikkeling zal echter nog moeten plaatsvinden. Het Balkon kun je als vergelijkbare wijk beschouwen en daar zorgt een tunnel voor de ontsluiting en verkeersafwikkeling.

De ChristenUnie wil ook voor De Kade investeren in een goede en veilige doorstroming van het autoverkeer d.m.v. een goede verkeersontsluiting. Wij zijn voorstander van een tunnel die rechtstreeks aansluit op de Laan 40-45 en een gelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer via het Stationsplein.

Parkeren in de binnenstad

De ChristenUnie vindt dat uitvoering moet worden gegeven aan de economische visie. Wij vinden heel belangrijk dat onze mooie binnenstad kan blijven groeien en bloeien en wij zien dan ook uit naar de opening van de Monstersche sluis, waardoor meer mensen van buiten een bezoek kunnen brengen aan onze historische binnenstad.

Detailhandel en horeca zijn afhankelijk van een goed parkeerbeleid en ruim voldoende parkeerplaatsen. Daarom willen wij het volledige behoud van de parkeerplaatsen op het terrein van de voormalige RK parochie. Daarnaast zal onderzocht moeten worden of daar ook 2 parkeerlagen mogelijk zijn. Wel vinden wij dat parkeren gratis moet blijven. Wij blijven zeer kritisch over het voornemen om in de binnenstad een supermarkt te vestigen, wat van invloed zal zijn op de parkeerdruk.

Politiek dichtbij de burgers

Mensen moeten zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen woon-, werk- en leefomgeving en worden meegenomen in de besluitvorming daarover. Daarom vindt de ChristenUnie dat burgers zo vroeg mogelijk bij het beleid moeten worden betrokken. Ook moeten burgerinitiatieven en petities serieus worden genomen. Samen zijn we er voor verantwoordelijk dat we werken aan een samenleving in Maassluis waarin we oog hebben voor de menselijke maat en waarbij betrokkenheid en invloed van de inwoners wordt gestimuleerd.

Ook is er behoefte aan nieuwe bestuurlijke vormen die vertrouwen geven, waardoor de kloof tussen politiek en burger kan worden verkleind. Wij willen dit bereiken door goed te luisteren naar de burgers van Maassluis en de opgebouwde samenwerking in de afgelopen 4 jaar ook in de komende periode uit te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur, een sterk moreel en betrouwbaar integer leiderschap, de basis vormen voor een bloeiende samenleving. De ChristenUnie staat voor een geloofwaardig, menselijk, sociaal en eerlijk beleid. Bij het opkomen voor sociale ongelijkheid en armoede, maar door ook te gaan voor veiligheid en duurzaamheid, wordt politiek de motor die de verbondenheid tussen mensen versterkt.

De grootste uitdaging in deze tijd is vooral: hoe houden we vertrouwen in elkaar. Hoe gaan we de kloof dichten tussen de overheid en de inwoners van Maassluis. Ten diepste gaat het om de vraag: ben jij als politicus in staat om vertrouwen te geven en te ontvangen. Door oprecht te luisteren naar inwoners en door te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet.

In de gemeenteraad vinden alle besluiten plaats en worden de punten uit het coalitie-akkoord uitgevoerd, het akkoord dat gesloten wordt door de coalitiepartijen. Wij vragen ons echter af of je deze vastgeroeste gewoonte moet blijven handhaven.Gelet op het  feit dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek, willen wij hierin verandering tot stand brengen. Wij willen een raadsbreed programma op hoofdlijnen, waarbij ook burgers mee kunnen doen.

Om dit doel te bereiken zetten wij de komende periode in op meer samenwerking met en inspraak voor alle inwoners. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen naar de inwoners van Maassluis wordt geluisterd, maar dat zij meer worden betrokken bij alle plannen in het stadhuis op sociaal gebied en tevens mogen meebeslissen over de invulling van hun buitenruimte.

Gratis openbaar vervoer voor de minima

De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat mensen in contact kunnen komen met elkaar. Als dit niet meer gebeurt, ligt eenzaamheid op de loer. Een laag inkomen kan tevens belemmerend werken om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen met gratis openbaar vervoer bijvoorbeeld gemakkelijker op sollicitatiegesprek. Daarnaast is een voordeel van gratis openbaar vervoer dat mensen hun auto minder vaak zullen gebruiken en het een toename van de mobiliteit zal betekenen voor mensen met een laag inkomen. Daarom zullen wij ons in gaan zetten voor gratis openbaar vervoer voor de minima, oud of jong, naar het voorbeeld van Schiedam.

Nieuwe sporthal in Wilgenrijk!?

Wilgenrijk is een prachtige nieuw te ontwikkelen woonwijk van 1700 woningen. De ChristenUnie vindt dat een woonwijk alleen tot zijn recht komt met goede voorzieningen, zoals een school en mogelijkheden om te sporten. Daarom vinden wij dat serieus moet worden onderzocht of een nieuwe sporthal in het Wilgenrijk kan worden gerealiseerd en dat het college in gesprek gaat met Lely. Wij zijn van mening dat investeren in een sporthal in dat gebied Maassluis nog beter op de kaart zet.

De ChristenUnie ziet geen mogelijkheden voor een nieuwe sporthal aan de Sportlaan. Aan de Sportlaan zijn reeds gevestigd: voetbalclub VDL, het zwembad, tennisclub Be Quick en het goedlopende restaurant De Ridderhof. Bovendien worden door de sportclubs regelmatig toernooien gehouden, waardoor de parkeerdruk tijdelijk toeneemt. De parkeerdruk is nu al onevenredig hoog en bezoekers parkeren dan ook bij drukte hun auto langs de Sportlaan en in de woonwijk Boonervliet, die beide deze drukte niet aan kunnen. Je moet er toch niet aan denken dat hulpdiensten bij een incident hun werk niet kunnen doen door de vele geparkeerde auto’s!