ANBI

ANBI en giften

De ChristenUnie Maassluis / Midden-Delfland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften en contributies aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Statutaire naam

ChristenUnie Maassluis / Midden-Delfland
RSIN: 816865978
KvK-nummer: 24356235

Postadres

ChristenUnie Maassluis / Midden-Delfland
p/a Burg. de Jonghkade 24
3143 CC Maassluis

IBAN

NL64 RABO 0340 3336 85

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Grondslag:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in de Beginselverklaring, die op 24 november 2018 is goedgekeurd door de leden. 

De ChristenUnie Maassluis / Midden-Delfland heeft tot doel deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
  2. giften van lokale leden

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsvekiezingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Jaarverslag secretaris 2015

Jaarverslag secretaris 2016

Jaarverslag secretaris 2017

Jaarverslag secretaris 2018

Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag secretaris 2020

Jaarverslag secretaris 2021

Jaarverslag secretaris 2022

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester. Vervolgens onderzoekt een kascommissie het verslag en rapporteert haar bevindingen aan het bestuur. Daarna wordt het op een ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden en vastgesteld.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022