ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Maassluis / Midden-Delfland
RSIN: 816865978
KvK-nummer: 24356235

Post- en bezoekadres

Adriaen Brouwerstraat 55, 3141 JA Maassluis

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Grondslag:

Gedreven door Gods liefde en Christus' koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

De ChristenUnie Maassluis/Midden Delfland heeft tot doel deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De huidige samenstelling van het bestuur vindt u hier

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Jaarverslag secretaris 2015

Jaarverslag secretaris 2016

Jaarverslag secretaris 2017

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017