Reactie ChristenUnie op het coalitieakkoord

CU-reactie-op-akkoordzaterdag 02 juni 2018 07:14

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad gaf John Dolstra namens de ChristenUnie Maassluis haar reactie op het coalitieakkoord 2018-2022:

Voorzitter,

Als ChristenUnie vinden wij het jammer dat we geen deel uitmaken van de coalitie. Laten we dat hier maar gewoon eerlijk rechtuit zeggen. Gezien de verkiezingsuitslag en ons zetelaantal was dit een optie geweest, maar de partijen hebben een andere keuze gemaakt. Dat is een politieke werkelijkheid waar je mee om moet gaan. Voor ons staat altijd het belang van de stad en haar inwoners en de bestuurlijke stabiliteit voorop. En de stad heeft niets aan cynisme en tegenwerking. Daarom kiezen wij er voor om waar mogelijk actief mee te denken in het beleid. En hebben we ook onze speerpunten meegegeven aan de nieuwe coalitie.

Een burger schreef op sociale media: ik vind in het coalitieakkoord de paragraaf van duurzaamheid teleurstellend, niet concreet. De ChristenUnie is verheugd en positief verrast dat de coalitiepartijen hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen dat niet is dichtgetimmerd. Dit geeft ruimte aan de hele raad om inbreng te kunnen hebben op het beleid en om vooraf kaders mee te kunnen geven.

We zijn ook blij dat we de door ons aangedragen punten zien terugkomen in het akkoord. Zoals bijvoorbeeld aandacht voor de stille kant van Maassluis. Met daarin aandacht voor armoede, voor het zich veilig voelen van iedere inwoner van onze stad, aandacht voor eenzaamheid en gelijke kansen voor oud en jong. Maar ook voldoende parkeerplaatsen in de binnenstad, bouwen voor iedereen en de ontsluiting van de Kade. Ook goed om te lezen dat de huidige openstellingstijden op zondag blijven gehandhaafd en geen verplichting voor ondernemers om open te zijn op zondag.

Er wordt gesproken over het goed betrekken van bewoners bij de stad. Dit kan alleen door  goede communicatie en aansturing. We lezen over de wijk op maat. We zien in dit verband graag het gebiedsoverleg terugkomen, mogelijk in een aangepaste vorm, bv. In kleinere buurten en met een iets andere insteek.

Wij  zien het instellen van een jongerenraad als een positieve stap voor Maassluis.

We lezen over de sportzaal dat die bij voorkeur aan de Sportlaan moet komen. We willen u hierbij vragen om alle omwonenden actief te betrekken en objectieve metingen te doen m.b.t. de te verwachten overlast. We willen niet dat een sportzaal op deze plek wordt doorgedrukt, maar gaat verlopen volgens een zorgvuldig afwegingsproces en de mogelijkheid om ook te kijken naar een alternatieve plek.

In het akkoord wordt extra ingezet op bijvoorbeeld de muzikale vorming. Maar let op dat het werven van deelnemers voor muzieklessen geen effect zal hebben wanneer uiteindelijk de kosten voor het blijvend volgen van muziekles te hoog zijn. Vooral voor gezinnen met een inkomen net boven het minimum. Want voor minima zijn er immers speciale regelingen.  

Tot slot voorzitter, zijn wij blij om te lezen dat op verantwoorde wijze zal worden omgegaan met de financiële middelen en kunnen wij ons vinden in de ruimteschepper van 2 ton om ombuigingsvoorstellen te realiseren.

John Dolstra

« Terug