Van papier naar werkelijkheid

6-11-2018-CU-John-Dolstra-begrotingsdebat-750x375.pngvrijdag 09 november 2018 22:09

Visie CU Maassluis op begrotingsbehandeling 2019-2022 1e en 2e termijn op 6 en 7 oktober 2018, verwoord door John Dolstra

1e termijn: Van papier naar werkelijkheid?

Voorzitter,

We bespreken vanavond de eerste begroting van dit nieuwe college. Een lijvig document, maar wel met een duidelijke en positieve boodschap. Dank hiervoor aan het college, directie en medewerkers.

Tijdens de bespreking van de kadernota hebben we als ChristenUnie gesproken over aansturing en communicatie. Om met de woorden van dhr. Kuiper te spreken in zijn tijd als raadslid: “In rapporten kun je niet sporten.” Dat geldt óók voor deze begroting. Het verhaal kan goed zijn, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Met een hoog ambitieniveau betekent dit dat de mouwen flink opgestroopt zullen moeten worden. Een mooi voorbeeld is de Maassluise visserstruien.

Bij communicatie schrijft u over een open, proactieve en empathische houding. Burgemeester, de algehele communicatie zit in uw portefeuille, hebben we begrepen. Kunt u aangeven hoe het college eraan gaat werken om deze houding te bereiken? Ook in situaties als de Doornenbuurt? Graag uw visie hierop.

De grootste uitdaging in deze tijd is hoe we vertrouwen in elkaar houden en ten tweede hoe we de kloof kunnen dichten tussen overheid en inwoners. Nu de maatschappij steeds mondiger wordt, komt ook de vraag naar voren over vernieuwing van de democratie. De ChristenUnie is van mening dat politiek breder mag worden getrokken en inwoners meer worden meegenomen. Deze inbreng moet óók zichtbaar worden in de besluitvorming. In onze 2e termijn overwegen wij een motie ‘Onderzoek vernieuwen democratie’ in te dienen.

Nieuwe wijkaanpak ‘Wijk op maat’

De nieuwe wijkaanpak ‘Wijk op maat’ vinden we als ChristenUnie zeer belangrijk. Dit kan een impuls geven aan de betrokkenheid van inwoners bij dewijk èn met elkaar. Wethouder Kuiper, we zouden graag zien dat de raad in de ontwikkeling van dit beleid meegenomen wordt. Wanneer kunnen wij als raad voorstellen hierover verwachten?

Verenigingsleven

Het verenigingsleven is belangrijk. We zijn blij dat er vanuit de gemeente cursussen en trainingen worden aangeboden om verenigingen vooruit te helpen. Uitwisseling tussen organisaties wordt gestimuleerd. We betreuren de onrust die er is onder verenigingen rond het plan van de heren Malipaard en Gudde. We hopen dat deze ongerustheid snel weggenomen kan worden.

Verkeer en Verkeersveiligheid

Wij zijn blij met uw plannen om te investeren in de hoofdwegen en uitvoering van het fietsplan. Een goed punt vinden wij de historische fietsroute, dit sluit aan bij ons verkiezingsprogramma om een fietsvriendelijke stad te zijn, maar dan moet het wel echt veiliger worden voor fietsers in Maassluis.

In de begroting worden een aantal plekken genoemd m.b.t. verkeersveiligheid. Tijdens de tafeltjesavond heeft de PvdA terecht de kruising Mozartlaan-Industrieweg bij de tunnel naar het Balkon genoemd. Als ChristenUnie willen we ook aandacht vragen voor de overgang bij de Turkse moskee, de nieuwe schuin lopende oversteekplaats voor fietsers bij de Koningshoek en het Marelplein. Wethouder Voskamp, welke stappen worden ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en automobilisten te attenderen op gevaarlijke situaties?

Afvalinzameling en duurzaamheid

Onze afvaltarieven stijgen, maar nog altijd brengen bewoners en bedrijven uit buurgemeenten hun afval naar onze werf, zonder controle. De Maassluise burger betaalt dus voor anderen, dat lijkt ons niet de bedoeling. Wethouder Voskamp, graag uw reactie hierop.

Als het gaat om duurzaamheid, dan steunen wij uw beleid voor een fonds waarbij mensen mogelijkheden krijgen om hun woning te verduurzamen envoor minder CO2 uitstoot. In dit kader willen wij aandachtvragen voor de circulaire economie. Vandaag opent de Doorsluizer haar deuren, een nieuwe kringloopwinkel in het centrum. Naar onze mening liggen er in Maassluis kansen om op een eenvoudige manier de circulaire economie te versterken. Wij hebben hiervoor in de 2e termijn een motie voorbereid.

Economie en citymarketing

We zijn blij dat u belang hecht aan de economische bedrijvigheid in de stad. Een goed draaiende economie is belangrijk voor Maassluis. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar vervullen ook belangrijke sociale enmaatschappelijke rollen. We hebben een prachtige Koningshoek, maar ook de binnenstad verdient in de toekomst aandacht, met name het parkeren. Gelukkig wilt u een groot deel van het parkeerterrein bij de voormalige Rooms Katholieke kerk behouden, maar wij vinden het belangrijk dat u met alle ondernemers in gesprek gaat over de behoeften rondom parkeerplekken in dit winkel- en uitgaansgebied.

Cultuur, sport en groen

De ChristenUnie vindt dat cultuur voor alle inwoners toegankelijk moet zijn en we steunen dan ook uw beleid om hiervoor extra middelen vrij te maken. Cultuur is een middel om mensen te verbinden: arm, rijk, jong, oud, migratieachtergrond of niet; Een mooi voorbeeld van verbinden is de LangsteTafel. Het doet ons daarnaast goed dat de nieuwe directeur van de Koningshof zich hard maakt om laagdrempelige culturele activiteiten tot stand te brengen in samenwerking met andere partijen in de stad.

Een ander mooi initiatief vinden wij de stichting Historische werf Zorg en Vlijt. De ChristenUnie is enthousiast over de plannen om een historische trekschuit na te bouwen. Hiermee wordt het maritieme karakter van Maassluis versterkt. Wij overwegen in de 2e termijn hierover een motie in te dienen.

Wij zijn blij met uw voornemen om het groenonderhoud goed op te pakken. Ten aanzien van het natuurgebied Boonerlucht vindt de ChristenUnie het belangrijk dat dit echt een natuurgebied blijft en zien wij extra bebouwing daar als ongewenst.

Wonen

Onlangs hadden wij een thema-avond Wonen. Koopwoningen zijn schaars en ook sociale woningbouw vraagt aandacht. Maassluis heeft te maken met een groeiend aantal ouderen waarvan velen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Naast voldoende sociale huurwoningen vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er koopwoningen komen voor starters, middeninkomens en voor ouderen die van hun grote koopwoning naar een kleiner koopappartement willen verhuizen.

Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid in Maassluis als het gaat om woonoverlast. Hierbij kan (vanaf 1 juli) ook de burgemeester optreden wanneer daar aanleiding toe is. Ook het veiligheidsgevoel is belangrijk. Wij vragen ons toch nog maar eens af of een jongerencentrum zoals Inblik binnen het woongebied van veel ouderen de juiste plek is.

Sociaal domein

Dan over het sociaal domein. De economie bloeit, maar niet iedereen deelt hierin. We zien het aantal mensen dat gebruik moet maken van de Voedselbank stijgen.

Kinderen hebben allemaal recht op een goede start om hun talenten te ontwikkelen. We delen uw visie over gelijke kansen in het onderwijs, óók voor kinderen met een migratieachtergrond.

De tekorten in de jeugdzorg kunnen we na de enorme bezuiniging moeilijk meer betitelen als aanloopproblemen. Ook zien we een forse stijging in het aantal jongeren met jeugdhulp en een stijgende lijn bij het gebruik van WMO- voorzieningen. De ChristenUnie is van mening dat dit óók een probleem is voor de landelijke overheid en we zijn blij dat de VNG aandringt op een gezamenlijke aanpak op de uitgaven.

Bij het armoedebeleid zien we veel nieuwe mooie maatregelen. Helaas lezen we minder over de voorkant: hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid of preventie van schulden? Stroomopwaarts heeft een aanpak rond armoede ontwikkeld. Wij zijn heel benieuwd hoe dit in zijn werk gaat en ook hoe de samenwerking verloopt met de schuldhulpmaatjes. We lezen over 3,5 ton extra voor de uitvoeringskosten van Stroomopwaarts omdat uitstroom achterblijft. Stroomopwaarts zal écht werk moeten maken van bijstand naar betaald werk. De ChristenUnie is voornemens om in de 2e termijn een motie Vereenvoudiging Armoedebeleid in te dienen.

Een ander punt is de toegankelijkheid voor deelname aan het maatschappelijk leven voor mensen met een beperking. Daarom willen wij in de 2e termijn een motie indienen om de toegankelijkheid van evenementen voor met name kinderen met een beperking te verbeteren.

Als ChristenUnie betreuren we het dat al uw voornemens in deze begroting op het gebied van ‘de stille kant van Maassluis’ afhankelijk is van geld uit het Inter Bestuurlijk Programma. Opmerkelijk is dat u schrijft dat het zeer waarschijnlijk is dat er geen extra middelen beschikbaar komen. Als dit zo is, betekent dat dat alle mooie maatregelen niet worden uitgevoerd. Denk aan eenzaamheid, extra geld voor het armoedebeleid, werken aan een dementievriendelijke gemeente, maar ook de € 50.000 die voor integratie is geraamd. Is het mogelijk om dit vanuit een ander budget te dekken? We vinden dit belangrijke onderwerpen en zouden graag zien dat dit positieve papier ook écht werkelijkheid zal worden.

2e termijn: Van papier naar werkelijkheid!

Voorzitter, geachte leden van de Raad en belangstellenden,

We willen het college bedanken voor de heldere eerste termijn. We hebben op onze vragen een duidelijk antwoord gekregen van dit nieuwe college. U bent wat ons betreft hierin geslaagd. Een zeer belangrijk punt om te kunnen instemmen met deze begroting zijn voor ons de IBP gelden. Of sterker: Wat doen we wanneer deze gelden niet komen.

We zijn blij met het antwoord van de wethouder financiën, dat ook wanneer deze gelden er niet komen de ambities van het college op dit vlak overeind blijven en het college met voorstellen zal komen. Een plan B, zoals de VSP het noemt.

Bedankt wethouder.

Communicatie

Er is al veel over gesproken in de eerste termijn…. Communicatie.

Een open, proactieve en empathische houding. U gaat daar actief mee aan de slag en daar zijn we blij mee. Misschien is het wethouder Van der Wees die weer een vuurproef krijgt op dit punt. We hopen dat er goede gesprekken komen met omwonenden over uw genoemd punt van een sportzaal aan de Sportlaan. Een dossier met voorstanders en tegenstanders. Een grote uitdaging wethouder om dat op een goede manier aan te pakken. U weet dat ook wij hier kritisch inzitten. Maar je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, het gaat om een zorgvuldig, transparant en democratisch proces.

Wanneer het gaat om communicatie is het naar onze mening niet alleen aan het stadhuis om stappen te zetten. Als ChristenUnie zijn we van mening dat we ook als gemeenteraad en college met steun van de griffier, goed moeten kijken naar ons eigen democratische proces. Wanneer je aan de ChristenUnie denkt, dan denk je misschien niet direct aan ons als aanjagers van democratische vernieuwing. Maar misschien laat het daarom extra duidelijk zien hoe belangrijk wij dit vinden.

Of zoals het CDA het mooi verwoordde in de eerste termijn: behoud de dingen die goed zijn, maar kijk ook naar de dingen die beter kunnen.

Wij willen samen met Groen Links de motie ‘Onderzoek vernieuwing democratie’ in Maassluis indienen.

 

Een onderwerp dat het hart van de ChristenUnie raakt is het armoedebeleid. Of zoals dhr. Keijzer van de PvdA het in de eerste termijn omschreef: steun voor iedereen die het niet op eigen kracht redt.

Een werkelijkheid die we, denk ik, met zijn allen niet willen, dat zijn schrijnende situaties in de stad op het gebied van armoede. Inwoners die niet kunnen voorzien in hun basislevensbehoeften. Maar helaas worden vrijwilligers en organisaties in de stad hier regelmatig mee geconfronteerd. We hebben in onze stad diverse voorzieningen en maatwerk op het gebied van armoedebeleid, maar toch loopt het naar onze mening niet helemaal lekker.

Wanneer we kijken naar het afgelopen jaar, dan zien we diverse gezinnen die het zonder koelkast moeten doen of hiervoor geld moeten lenen. Een tijdje geleden sprak dhr. van der Hoek van Forum voor Maassluis hier al over. De toen beschreven situatie staat niet op zichzelf.

We zien meldingen van inwoners die enorm last hebben van kiespijn, maar geen geld hebben voor de tandarts, een aanvullende verzekering kunnen ze niet betalen.

Gezinnen die leven op een betonnen vloer.

Voorzitter, we kunnen onze hele spreektijd hiermee vullen. Maar ik denk dat onze oproep duidelijk is. Wij willen het college vragen de huidige werkwijze op het gebied van minimale voorzieningen tegen het licht te houden in samenwerking met betrokken organisaties.

Wij willen hiervoor de motie ‘Minimale voorzieningen voor inwoners in nood’ samen met de VSP, Groen Links en Forum voor Maassluis indienen.

 

Een kleine stap is het richting kringloopgoederen.

Want in het kader van duurzaamheid is dat de toekomst en ook zeer geschikt voor mensen met een kleine portemonnee.

Er zijn diverse organisaties in de stad die zich bezighouden met inzameling, kringloop en reparatie.

Wij zien kansen om dit werk een extra impuls te geven door met alle betrokken organisaties om de tafel te gaan zitten en na te denken hoe we de kringloop van goederen in Maassluis nog verder kunnen verbeteren.

We willen hiervoor de motie ‘kringloop van goederen’ indienen samen met Groen Links en het CDA.

 

Toegankelijkheid voor inwoners met een beperking

Het thema toegankelijkheid voor ouderen en kinderen met een beperking, ligt ons als ChristenUnie na aan het hart, net als bij alle partijen in deze gemeenteraad.

Zo loopt er op dit moment ook een vraag vanuit vrijwilligers van Gemiva of de mensen van Gemiva misschien bij de intocht van Sinterklaas kunnen gaan kijken. Het is nog even afwachten of het in zo’n korte tijd gaat lukken met begeleiders en vrijwilligers. Maar daarnaast is het dus ook afwachten of er ergens een plekje gemaakt kan worden waar deze inwoners met een handicap naar de intocht kunnen gaan kijken.

Samen met alle fracties willen we de motie ‘Toegankelijkheid evenementen voor inwoners met een beperking’ indienen.

 

Onze laatste motie betreft de Trekschuit “Den eerste Snik”.

Deze gaat over het initiatief van de stichting ‘Historische Werf Zorg en Vlijt’ en hun plannen om een historische trekschuit na te bouwen. Deze willen we samen met de hele raad indienen.

Na de moties wil ik graag nog wat andere punten aan u meegeven. Wij zijn blij dat de Raad wordt meegenomen bij ‘Wijk op maat’. Fijn ook om te vernemen van wethouder Kuyper dat bij Stroomopwaarts de ontwikkelingen ten aanzien van het halen van doelstellingen op dit moment positief zijn. Daarnaast zijn wij blij dat dit college echt werk gaat maken van duurzaamheid en dit in alle geledingen wil meenemen. Maar ook het fonds zien wij als een goed instrument. Ook goed om straks bij de evaluatie van de wooncoach een beeld te krijgen van de werkzaamheden. Ook de boodschap van wethouder Voskamp naar aanleiding van onze inbreng over verkeersveiligheid was duidelijk. Er komt een actieplan ‘verkeersveiligheid’ en het ‘fietsplan’.

Wij komen nog even terug op een punt in onze eerste termijn over de binnenstad. Wij zijn van mening dat heel goed moet worden gekeken naar het aantal parkeerplaatsen. Willen we echt meer mensen naar onze mooie binnenstad en haven aantrekken, dan zal er een goed parkeerplan moeten komen, dat ruim voorziet in dit winkel- en uitgaansgebied. Wellicht zou naast uw gesprekken met ondernemers een nachtelijk kentekenonderzoek ook meegenomen kunnen worden.

Meerdere partijen spraken over het realiseren van technisch onderwijs in Maassluis. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Op dit moment hebben we een tekort aan goede mensen in de techniek en de bouw.

Ook spraken al meerdere partijen over een nieuwe invulling van vuurwerk. Daar sluiten wij ons bij aan. De burgemeester noemde in dit verband de gemeente Rotterdam die plannen heeft om vuurwerk helemaal te verbieden.

Met de boodschap van het CDA over extra aandacht voor groen en wegenonderhoud kunnen wij ons aansluiten.

Bij de jeugdzorg zie je ook landelijk hierover bij veel gemeenten tekorten en andere problemen. Fijn dat dit college in Maassluis analyses maakt en met een nieuwe aanbesteding komt.Ook bij de WMO gaat het over tekorten die mogelijk ook te maken hebben met het resultaatgericht inkopen. Naar aanleiding van de WMO-uitspraak dat het aantal uren huishoudelijke hulp weer in een beschikking moet komen, vinden wij op de eerste plaats belangrijk dat primair de ondersteuning aan mensen wordt gewaarborgd. Daarnaast worden wij graag over dit punt meegenomen, zoals de wethouder al aangaf in de eerste termijn.

Vanavond hebben we met elkaar gesproken over de begroting als uitwerking op het akkoord ‘Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst’. Als ChristenUnie hebben wij er bij dit college vertrouwen in dat zij de ambitie hebben om het leven van alle Maassluizers te willen verbeteren.

Tot slot voorzitter, vinden wij belangrijk om oog te houden voor de armen. En we willen dan ook afsluiten met een stukje uit de Bijbel waarin het Bijbelse armoedebeleid staat uitgelegd.

“Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien en wat van uw oogst is blijven liggen niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God” (Leviticus 19).

« Terug