Astrid in gesprek met Steven Datema, lijsttrekker ChristenUnie Zuid-Holland

Steven Datema - Lijsttrekker ChristenUnie Provincie.jpg
Astrid-06.jpg
Door Astrid van der Houwen op 10 maart 2023 om 11:35

Astrid in gesprek met Steven Datema, lijsttrekker ChristenUnie Zuid-Holland

Interview in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten 2023

Wat doet de provincie voor Maassluis?

Het werk van de provincie raakt aan hele gewone vragen, die jij en ik ook hebben. Kan jij of één van je kinderen een betaalbaar huis vinden in Maassluis? Kan ik erop rekenen dat de veerdienst vaart? Hoe zorgen we op een goede manier voor de natuur, voor voldoende schone en betaalbare energie? Op al die terreinen heeft de provincie taken. Vraagstukken als de woningbouwopgave, bereikbaarheid, de stikstofcrisis en de klimaatopgave, vragen dan ook om een krachtig provinciebestuur èn een goede controle van dit bestuur. 

Daar zet de ChristenUnie Zuid-Holland zich voor in. Het gesprek aan gaan, luisteren en keuzes maken. Want alleen zo kunnen we samen verantwoordelijkheid nemen. Voor elkaar, voor de schepping en voor volgende generaties.

Waarom stemmen op de ChristenUnie?   

Het doet ertoe wie er namens jou in de Staten zit. Je kiest het bestuur van Zuid-Holland. De ChristenUnie is de christelijk-sociale partij van Zuid Holland. Daarmee staan we in een lange traditie van mensen die hun geloof handen en voeten willen geven door goed voor elkaar te zorgen en goed voor de schepping te zorgen. Want we zijn een partij van de samenleving. 

Al die mensen die vanuit hun kerk, voetbalvereniging, als ondernemer of gewoon als goede buur met elkaar het samenleven vormgeven en voor elkaar zorgen op een manier die de overheid nooit kan en ook niet moet willen overnemen. De overheid moet daar dienstbaar aan zijn èn een schild voor de zwakkeren. We zijn een partij die ervan overtuigd is dat we de opdracht hebben om goed voor onze omgeving te zorgen en die op een goede manier door te geven aan volgende generaties. Zorg voor elkaar en zorg voor de schepping, daar klopt het hart van de ChristenUnie.

Wat heeft u in de afgelopen termijn bereikt?

We hebben de afgelopen periode bij mogen dragen aan het bestuur van de Provincie. Een paar voorbeelden van concrete resultaten:

  • De ChristenUnie heeft in het college het economisch beleid in de provincie kunnen richten op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en niet enkel op de zogenoemde ‘topsectoren’. De provincie brengt MKB-ondernemers en gemeenten samen met MKB-deals. Ook heeft de ChristenUnie actief de ambitie ondersteund om een omslag te maken naar een meer duurzame en circulaire economie in alle sectoren in heel Zuid-Holland.
  • De ChristenUnie heeft ingezet op maatwerk bij de keuze voor aantallen nieuwe woningen per hectare. Het College zette in op een hoge dichtheidsnorm, dat is logisch op sommige plaatsen, maar niet in Maassluis. De ChristenUnie heeft ervoor gezorgd dat hier maatwerk mogelijk is. Zodat bebouwing past bij de behoefte aan woningen en de eigenheid van een dorp of wijk.
  • De ChristenUnie heeft samen met andere partijen met succes geld vrijgemaakt voor het voortzetten van het meerjarig Actieplan Boerenlandvogels. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe en wordt het aantal weidevogel-broedparen op niveau gebracht. Ook heeft de ChristenUnie er mede voor gezorgd dat er bij het intekenen van ecologische verbindingszones maatwerk wordt geleverd: zijn de lijnen die getrokken worden op de kaart wel logisch in de praktijk, voor de eigenaren van de betreffende percelen?

Waarmee maakt de ChristenUnie het verschil?

De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan een betere samenleving. 

Daarnaast is de ChristenUnie een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze provinciale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven, maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. En we kunnen als ChristenUnie Zuid-Holland snel schakelen met onze lokale fracties, bijvoorbeeld in Maassluis, maar ook met de Tweede Kamerfractie om provinciale zaken ook lokaal of landelijk aan de orde te stellen en andersom. 

Astrid van der Houwen – Fractie ChristenUnie Maassluis