“Gezien en gehoord worden”

foto klarie.JPG
Klarie-03.jpg
Door Klarie Oosterman op 12 november 2022 om 22:04

“Gezien en gehoord worden”

Algemene Beschouwing op de begroting 2023 van de Gemeente Maassluis

Op dinsdag 8 november werd in de gemeenteraad de Algemene Beschouwing op de begroting 2023 gehouden. Hierbij de hoofdlijnen uit de bijdrage van ChristenUnie Maassluis, uitgesproken door Klarie Oosterman.

"Gezien en gehoord worden"

Als fractie beginnen we onze vergaderingen altijd met bezinning. Even terug naar de basis. Waar zijn we mee bezig, waar doen we het voor. Zo hebben we ook een keer geluisterd naar een lied van Stef Bos: “Geef Licht”. Het werd geschreven voor Kerk in Actie, voor kinderen in de knel. Maar ook nu treffend voor de tijd waarin we leven:

Het wordt steeds vroeger donker, de winter is in zicht

Alles keert naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht

De tijd staat op een kruispunt, niemand weet waarheen

De schoonheid is soms ver te zoeken, de dromer staat alleen

Geef licht

Zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier

Onze wereld is te klein om het niet te willen zien

Geef licht.

Dit raakt ook waar we in de gemeenteraad mee bezig zijn. We maken keuzes om Maassluis in 2023 weer een beetje mooier, lichter te maken. Een stad waarin iedereen meetelt. Of je hier geboren bent of hier als vluchteling een plek hebt gekregen.

Als nieuwe gemeenteraad zijn we nu een half jaar bezig. Het is even wennen met elkaar. We zijn allemaal heel verschillend, maar hebben wel hetzelfde doel voor ogen: ons op deze plek inzetten voor de stad.

Nu sprak ik laatst met iemand over de onderlinge omgang in de politiek, de verharding daarin. En achteraf dacht ik: waar ligt nu de grens, wat kan wel en wat kan niet. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld:

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, is een eenvoudig maar zeer doeltreffend uitgangspunt.

Maar kijk ook naar een voetbalelftal. Een succesvol team heeft meestal geen trainer die alleen maar zijn spelers uitscheldt.  

Zo simpel is het. Ik hoop dat we zo met elkaar goede debatten zullen hebben. Ze mogen scherp zijn als dat nodig is, maar altijd met oog op samenwerking. 

Communicatie

De journalist van de Schakel had het afgelopen donderdag al voorspeld in zijn artikel: De ChristenUnie gaat iets zeggen over communicatie en het betrekken van burgers bij beleid. Inderdaad. Hierbij puntsgewijs onze aandachtspunten: 

  • De parkeernota. Het was een gemiste kans dat daar geen inwoners over meegedacht hebben. Maak die fout niet opnieuw, zorg ervoor dat al het praktische beleid wordt getoetst met onze inwoners. 
  • We willen graag een toezegging van de wethouder dat de nieuwe fiets-structuur wordt ontwikkeld samen met de fietsliefhebbers in onze stad.  
  • We zijn blij met de uitrol van het digitale platform waarin inwoners kunnen meedenken in projecten. Groen licht voor deze ontwikkeling! 
  • Zorg ervoor dat bij bouwprojecten de VBBM en de bewonerscommissies in positie worden gebracht. Neem ze van begin tot eind mee in het project, geef ze een stem. Communicatie en acceptatie heeft ook alles met elkaar te maken. Zorg ervoor dat je als gemeente transparant bent.  
  • Ook communicatie rond het nog op te richten vervoersloket en de buurtbus zijn belangrijk. Zorg ervoor dat dit goed bekend is voor iedereen in de stad en voor iedereen die met het OV reist. 

Onderling contact

Koningin Maxima schreef in het Algemeen Dagblad een brief aan jongeren: “Als je je niet happy voelt, praat erover met de mensen om je heen”. Gewoon laagdrempelig onderling contact is belangrijk. We hebben veel mooie voorbeelden in Maassluis. Wij willen dat de gemeente initiatieven voor activiteiten blijft stimuleren. Voor jong en oud. Benader hiervoor ook actief de kerken en moskeeën.

Klimaatadaptief bouwen

We lezen ook over de groenblauwe structuur. Dat is mooi en goed! De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze aandacht voor groen en biodiversiteit goed verankerd wordt. Daarom willen we dat de gemeente Maassluis zich aansluit bij het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’. We hebben hiervoor een motie ingediend die werd gesteund vanuit de oppositie. De oppositie had haar eigen motie waarin eerst verder onderzoek wordt gedaan. We hopen dat de uitkomst hetzelfde is en dat de gemeente zich gaat aansluiten bij dit convenant. Want als er nog meer woningen bijkomen in onze stad, mag de aandacht voor kIimaatadaptief bouwen niet selectief zijn, maar moet dit ambitieus en stevig worden ingezet! Met ook aandacht voor biodiversiteit.

Financiën

In algemene zin zijn wij tevreden met de begroting. Maar we gaan niet akkoord met de informatie over het subsidieplafond zoals dat nu in de begroting staat. Dit is namelijk een blanco cheque van 7 miljoen euro aan het college om naar eigen inzicht te besteden. Daar hoort, zoals ook afgesproken in de gemeenteraad, een uitsplitsing op hoofdlijnen bij. Daarom hebben we een motie opgesteld die, ondanks bezwaren van de wethouder, unaniem is aangenomen door de hele gemeenteraad!

Financieel perspectief

In de komende jaren zien we het Eigen Vermogen, het eigen geld van de gemeente, stijgen met 3% maar de schuld stijgt met een dikke 53%, u begrijpt dat is een forse scheefgroei, veel meer schuld en meer lenen betekent ook meer risico als de rente gaat stijgen. Laten wij  daar alert op blijven! Verder weet u dat een investering van een miljoen voor nieuwe afvalcontainers voor ons een vraagteken is en blijft wanneer we zien dat steeds meer gemeenten toch de focus weer gaan leggen op na-scheiding omdat dat beter beheersbaar is qua duurzaamheid.

Een miljoen voor crisisdemping

Wees een licht voor mensen die het moeilijk hebben! Bij de kaderbrief hebben we in onze motie gevraagd om steun te geven aan inwoners die dit nodig hebben: “U neemt uw verantwoordelijkheid en trekt een miljoen euro uit voor steun. Daar zijn we blij mee. We kijken uit naar de verdere uitwerking”. 

Inwoners in nood

We willen ook aandacht vragen voor de Voedselbank. De stijging van het aantal gezinnen en monden die gevoed moeten worden is enorm. Het aanbod van voedsel is schaars. We willen het college nadrukkelijk vragen om samen met de Voedselbank te kijken hoe inwoners het beste geholpen kunnen worden.  Met noodhulp maar ook met preventieve hulp.

Tandheelkundige hulp

Er zijn in Maassluis inwoners die vanwege ernstige financiële problemen geen tandarts kunnen betalen en rond blijven lopen met bijvoorbeeld ernstige kiespijn. We hebben het hier over cliënten van de Voedselbank en Schuldhulpverlening. Hiervoor is nu tijdelijke noodhulp. We wilden aandacht vragen voor continuïteit van deze hulp, voor inwoners in nood maar ook voor de hulpverleners die hen begeleiden. Hiervoor hadden we de motie ‘tandartshulp’ ingediend. Maar die konden we op basis van de beantwoording van de wethouder intrekken. De gemeente heeft zich ingezet om de gaten in het beleid te dichten door de collectieve aanvullende verzekering uit te breiden. Ook inwoners in een schuldentraject kunnen nu aansluiten bij deze collectieve verzekering. In deze verzekering is de tandartszorg geregeld. Het is belangrijk dat inwoners in een kwetsbare situatie gebruik gaan maken van deze verzekering. 

Begraafplaats

Een ander onderwerp is de begraafplaats. Jaren geleden hebben we besluiten genomen over de oude en nieuwe begraafplaats. Het beleid is nu zo dat je op de oude begraafplaats alleen een graf kunt kopen en niet kunt huren. Dit geeft verdriet bij mensen. Het is ongelijkheid. Waarom kun je wel als je geld hebt begraven worden aan de Julianalaan, maar niet als je geen eigen graf kunt betalen? Wij willen de wethouder vragen te kijken naar de mogelijkheden voor gelijkwaardigheid hierin. 

Overige zaken

Sport, ondernemers en vrijwilligers hebben onze blijvende aandacht nodig.

We lezen in de begroting een mooi doorkijkje over de ambitie van theater Koningshof en de koppeling met de bibliotheek. Laat de bibliotheek de woonkamer zijn van Maassluis en zorg ervoor dat je de boeken brengt waar de mensen zijn. Groen licht voor deze mooie ontwikkeling.

Als het gaat om de horeca vinden we dat die echt partner moet zijn in het evenementenbeleid van Maassluis. Een goed evenement valt of staat met goede horeca. Ook de horeca vraagt sinds corona dan ook nog steeds onze aandacht. 

Het werk van de energiecoaches moet slagvaardig worden opgepakt. Aanpakken en doorpakken. We kregen signalen dat soms de materialen niet beschikbaar waren of dat er andere vertragende factoren waren.

Wethouder, graag een slagvaardige aanpak!

Afsluiting

We begonnen onze bijdrage met het lied van Stef Bos: “Geef Licht”. En met dit lied willen we ook afsluiten:

Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan die bleef maar kraaien

Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken

Je kunt verdrinken in cynisme alsof het toch niets uit kan halen

Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht.

Geef licht

Geef ruimte en geef uitzicht

Geef wat er vaak niet is

Geef licht